SwedCOLD

INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS
COMMISSION INTERNATIONALE DES GRAND BARRAGES
SWEDISH NATIONAL COMMITTEE

Medlemsföretag

Medlemsföretag & Ledamot - kontaktuppgifter
Företag Växelnummer Ledamot E-post
Energiföretagen Sverige
(sju ledamöter)
+46 8 677 25 00
Vakant
Per Elvnejd per.elvnejd[at]statkraft.com
Carolina Holmberg carolina.holmberg[at]energiforsk.se
Ylva Helmfrid Schwartz ylva.helmfrid.schwartz[at]karlskogaenergi.se
Anders Isander anders.isander[at]uniper.energy
Karin Persson karin.persson[at]vattenfall.com
Stina Åstrand stina.astrand[at]fortum.com
Svenska kraftnät +46 10 475 80 00 Maria Bartsch maria.bartsch[at]svk.se
SveMin +46 8 762 67 35 Sara Töyrä sara.toyra[at]lkab.com
AFRY +46 10 505 00 00 Marie Westberg Wilde marie.westberg.wilde[at]afry.com
Clinton +46 8 549 00 860
KFS Anläggningskonstruktörer AB +46 8 470 05 60 Jenny Wäppling jenny.wappling[at]kfs.se
NCC Construction Sverige AB +46 8 31 771 50 00
Norconsult AB +46 31 50 70 00 Øyvind Lier oyvind.lier[at]norconsult.com
PEAB Anläggning AB +46 431 890 00 Jonas Haapaniemi jonas.haapaniemi[at]peab.se
Ramböll Sverige +46 10 615 60 00
SWECO AB +46 8 695 60 00 Mikael Mathiesen mikael.mathiesen[at]sweco.se
Tyréns AB +46 10 452 20 00 Lena Mörén lena.moren[at]tyrens.se
Vattenfall AB Research and Development +46 26 835 00 James Yang james.yang[at]vattenfall.com
WSP Sverige AB +46 10 722 83 48 Andreas Halvarsson andreas.halvarsson[at]wsp.com
HydroResearch AB +46 8 756 49 50 Sam Johansson sam.johansson[at]hydroresearch.se
Rejlers Sverige AB +46 70 282 80 31
Tailings Consultants Scandinavia AB +46 70 602 20 85 Mikael Stenberg mikael.stenberg[at]tailings.se
UW-Tech +46738109086 Jonas Bosell jonas[at]uw-tech.se
RQV Teknik AB +46 70 642 17 87 Hans Rönnqvist hans.ronnqvist[at]rqv.se
Loxus Consulting +46 70 208 31 77 Andrius Rimsa andrius.rimsa[at]loxus.com
Adjungerad Gabriella Molinder gabriella.molinder[at]sweco.se
Adjungerad Cecilia Woolford swedcold[at]vattenreglering.se
Adjungerad +46 70 282 80 31 Finn Midböe finn.midboe[at]fortum.com
Medlemsföretag - kontaktuppgifter

–>

Företag
Växelnummer
(för uppgift om ledamot använd dator eller kontakta sekretariatet)
Energiföretagen Sverige
+46 8 677 25 00
Svenska kraftnät
+46 10 475 80 00
SveMin
+46 8 762 67 35
Clinton
+46 8 549 00 860
KFS Anläggningskonstruktörer AB
+46 8 470 05 60
NCC Construction Sverige AB
+46 8 31 771 50 00
Norconsult AB
+46 18 16 08 70
PEAB Anläggning AB
+46 431 890 00
Ramböll Sverige
+46 10 615 60 00
SWECO AB
+46 8 695 60 00
Tyréns AB
+46 10 452 20 00
Vattenfall AB Research and Development
+46 26 835 00
WSP Sverige AB
+46 10 722 83 48
AFRY
+46 10 505 00 00
HydroResearch AB
+46 8 756 49 50
HydroTerra Ingenjörer AB
+46 54 56 74 30
Tailings Consultants Scandinavia AB
+46 70 602 20 85
UW-Tech
+46 73 810 90 86
RQV Teknik AB
+46 70 642 17 87

SwedCOLD

Sverige har varit medlem sedan 1931 och bedriver sin verksamhet genom Svenska Nationalkommittén för Höga Dammar, benämnd SwedCOLD, (Swedish Committee on Large Dams). SwedCOLD skall bl a:

 • Främja forskning och utveckling inom dammbyggnadstekniken
 • Representera Sverige vid ICOLDs årliga möten
 • Ombesörja information om ICOLD och om angelägna frågor rörande dammar
 • Uppmuntra svensk representation av artiklar till ICOLDs kongresser.

Dessutom sker verksamhet i form av temadagar, föredrag mm.

Medlemskap i SwedCOLD

SwedCOLD är uppbyggt av ett antal betalande medlemsföretag med en exekutivkommitté. Vart och ett av företagen har en representant förutom Energiföretagen Sverige som har sju representanter i exekutivkommittén.
För medlemmar i SwedCOLD:

 • Gratis tillgång till publikationer och bulletiner via lösenord till ICOLDs hemsida
 • Företrädesvis medlemmar nomineras till tekniska kommittéer

Medlemskap i SwedCOLD

Exekutivkommittén

SwedCOLDs angelägenheter sköts av en Exekutivkommitté. Energiföretagen Sverige får utse sju ledamöter. De övriga parterna utser varsin ledamot.

Exekutivkommitténs styrgrupp

Maria Bartsch

Ordförande

010-475 80 25
maria.bartsch@svk.se

Per Elvnejd

Vice ordförande

Finn Midböe

Sekreterare

070-282 80 31
finn.midboe@fortum.com

Cecilia Woolford

Sekretariat

Gabriella Molinder

YPF-Ordförande

SwedCOLDs Kompetensnätverk

Till SwedCOLD är knutet ett Kompetensnätverk (tidigare Rådgivande nämnd). Inval av nya medlemmar sker 2 gånger per år, genom beslut vid SwedCOLDs exekutivmöte vår och höst. SwedCOLDs ordförande och vice ordförande går igenom inkomna ansökningar, kontrollerar att formella krav uppfylls och föreslår till exekutivmötet vilka personer som bör väljas in.
Det förutsätts att medlemmarna i SwedCOLDs Kompetensnätverk har professionell erfarenhet av dammar (4 år i branschen).
Ansökan om medlemskap ställs till sekretariatet för vidare behandling.
Här finns ytterligare information om Kompetensnätverket och blankett för Ansökan om medlemskap i kompetensnätverket

ICOLD ANNUAL MEETING

h

ICOLD 91th Annual meeting

ICOLDs 91:a årsmöte arrangeras av SwedCOLD i Göteborg, läs mer via länken nedan.

ICOLD årsmöte i Sverige, Göteborg, 2023

h

Book on Dams

I samband med ICOLDs 91:a årsmöte i Göteborg 2023 gavs boken ”Book on Dams-The Swedish Experience” ut. Länk till den digitala versionen finns här.

Verksamhet

Två gånger per år anordnar SwedCOLD temadagar med viktiga teman

SwedCOLD Arrangemang

SwedCOLD YPF Arrangemang

h

YPF:s höstträff 2023-10-23

Svenska-utländska evenemang

h

Temadagar – presentationer

SwedCOLD temadagar

2022-2 Lärdomar från olyckor och incidenter
Program
Presentationer:
00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10
2022-1 Flödesanpassning och klimat - erfarenheter från projekt
Program
Presentationer:
00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17
2021-2 Säkerhetsledning och dammsäkerhetsutvärdering
Program
Presentationer:
00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13
2021-1 Drift och beredskap
Program
Presentationer:00  01-02  03  04  05-06  07  08  09  10-11  12  13  14  15-16  17
2020 Dammätning - Syfte, analys och utvärdering
Program
Presentationer: 00  01a  01b  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13
2019-2 Moderna övervaknings-& undersökningsmetoder samt RIDAS
Program
Presentationer: 00  01-02  04  05  06  07a  07b  08  09  10  11  12
2019-1 RIDAS och internationell samverkan i praktiken
Program
Presentationer: 00   01   02   03   04  05   06  07   08  09a  09b  10  11  
2018-2 Dammsäkerhet och miljöanpassningar
Program
Presentationer: 00   02   03   04   06  07   08  09  10  11   12  13   14
2018-1 Avbördningsanordningar (aktuella projekt, luckor & bottenutskov)
Program
Presentationer: 01   02   03   04   05   06  08  09  10  11   12  13   14  15  16
2017-2 Dammar och grundläggning
Program
Presentationer: 01   02   03   04   05   06   07  08  10  11   12   13
2017-1 Riskhantering och avbördningssäkerhet
Program
Presentationer: 01A   01B   01C   02   03A   03B   04   05   06   07   08   09   10   11   12
2016-2 Fyllningsdammar, åtgärder, utförande frågor. Energiforsks dammsäkerhetsprogram
Program
Presentationer: 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
2016-1 Förvaltning av åldrande betongdammar och kraftstationer
2015-2 Förnyelse av anläggningar, dammar och kraftstationer
2015-1 Utveckling inom dammsäkerhet

Nyhetsbrev

Vi hoppas att nyhetsbrevet bidrar till ökad information och aktivitet inom området och att vi alla hjälps åt att skriva bidrag om pågående händelser. SwedCOLDs nyhetsbrev blir vad vi alla hjälps åt att göra det till.
Vi uppmanar alla branschens aktörer att skicka in bidrag framöver!
Fatta pennan och skriv om någon nyhet som du vill förmedla, gärna med passande bild!
Som hjälp finner du mallen nedan.

Om ICOLD

The International Commission on Large Dams – ICOLD – utgör ett forum för att främja utbyte av kunskap och erfarenhet inom planering, projektering, byggande, skötsel och underhåll av höga dammar.
ICOLD grundades 1928 och har ca 100 medlemsländer och ca 6000 individuella medlemmar. De aktiviteter som i huvudsak bedrivs är:

 • Tekniska kommittéer som ger ut mellan 2 till 10 bulletiner per år.
 • Vart tredje år hålls en kongress där fyra ämnen behandlas (mellan 200 och 300 uppsatser).
 • Symposier
 • Föreläsningar

Mer att läsa finns på ICOLDs hemsida.

ICOLDkommittéer

Representanter i ICOLDs kommittéer väljs utifrån kompetens och relevant erfarenhet. För att deras kunskap ska komma branschen till del förutsätts delegaterna vara aktiva i sin kommitté och förmedla kommittéarbetet på olika sätt.
Läs mer om detta i Medverkan i ICOLDs kommittéer
Rapportmall för årlig redovisning av kommittéverksamheten till SwedCOLD. Mer information om kommittéernas arbete finns på ICOLDs hemsida.
Kommitteér
 

Kommittéer Svensk representant T.o.R.
A) Computational Aspects of Analysis & Design of Dams D. Rydle
Rapport 2022
2023-2025
B) Seismic Aspects of Dam Design 2023-2026
C) Hydraulics for Dams J. Yang
Rapport 2022
2021-2025
D) Concrete Dams E Nordström
Rapport 2022
2021-2024
E) Embankment Dams M. Ljunggren
Rapport 2022
2023-2027
F) Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects 2014-2025
G) Environment M. Löfqvist
Rapport 2022
2020-2025
H) Dam Safety A. Isander
Rapport 2022
2021-2024
HWS) Historical Water Structure (Water Heritage) 2021-2024
I) Public Safety Around Dams A Engström Meyer
Rapport 2022
Lägesrapport 2021-11-19

2022-2025
J) Sedimentation of Reservoirs 2023-2026
K) Integrated Operation of Hydropower stations and Reservoirs 2023-2027
L) Tailings Dams and Waste Lagoons A. Bjelkevik
Rapport 2022
2023-2027
LE) Levees 2018-2024
M) Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams F. Midböe
Rapport 2022
2023-2026
N) Public Awareness and Education 2021-2024
O) World Register of Dams and Documentation 2021-2024
P) Cementet Material Dams 2020-2025
Q) Dam Surveillance S. Johansson
Rapport 2022
2023-2024
RE) Resettlement Due to Reservoirs 2021-2024
S) Flood Evaluation and Dam Safety R Wolfsborg
Rapport 2022
2020-2024
T) Prospective and new Challenges for Dams and Reservoir in the 21st Century (Ad hoc-kommitté) 2023-2027
TRS) Tropical Residual Soils 2023-2026
U) Dams and River Basin Management 2021-2024
V) Hydromechanical Equipment A. Halvarsson
Rapport 2022
2023-2026
X) Financial and Advisory (Ad hoc-kommitté)
Y) Climate change Vakant
Rapport 2023
2023-2024
Z) Capacity Building and Dams (Ad hoc-kommitté) 2021-2024
ZA1) World Declaration on the role of dam in the energy transition and Climate Change (Ad hoc) 2023-2025
ZA2) Gender diversity and inclusion (Ad hoc) 2023-2025
ZX2) Young Engineers Forum (YEF) G Molinder
Rapport 2022
ZX3) ICOLD Board
ZX4) Joined Members of Committee E & M – Update of Bulletin 48A
ZZ1) Regional Club Asia (APG)
ZZ2) Regional Club Americas (INCA)
ZZ3) Regional Club Africa (ARC)
ZZ4) Regional Club Europe (EURCOLD)

 

Val av kommittédelegater

Nyval av representanter i tekniska kommittéer.

SwedCOLDs exekutivkommitté har från och med 2022 uppdaterat processen för tillsättning av tekniska kommittéer. Nytt är att en representant väljs på en period om fyra år och att en valberedning bereder valet. Valet sker vid SwedCOLDs exekutivkommittés höstmöte som 2023 är den 23 oktober.

Under 2023 ska representant för följande kommittéer väljas:

 • C: Hydraulics for Dams
 • M: Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams
 • Q: Dam Surveillance
 • Y: Climate change

Tidplan för kommande års val finns här. Representanter i ICOLDs kommittéer väljs utifrån kompetens och relevant erfarenhet. För att deras kunskap ska komma branschen till del förutsätts delegaterna vara aktiva i sin kommitté och förmedla kommittéarbetet på olika sätt. Läs mer om detta här.

Läs mer om respektive kommitté i de svenska representanternas årsberättelser på SwedCOLDs hemsida.

Skicka nominering innehållande en motivering och kort CV till Per Elvnejd per.elvnejd@energiforetagen.se och per.elvnejd@statkraft.com senast den 1 september.

Valberedningen består av

 • Rikard Hellgren, Svenska kraftnät
 • Carolina Holmberg, Energiforsk
 • Carin Alderman, Boliden
 • Per Elvnejd, Energiföretagen

 

 

Europaklubben

År 1993 beslöt några Europeiska länder, bl.a. Sverige, att bilda en Europaklubb, ”The Club for European National Committees of ICOLD”, för att bl.a skapa ett forum för utbyte av erfarenhet inom ämnesområden som är speciellt aktuella för Europa samt mötesplats för yngre ingenjörer. Rapporter och ytterligare information finns att hämta på Europaklubbens hemsida. På samma sätt som i moderorganisationen ICOLD, har arbetsgrupper bildats:

 

Kommittéer – Pågående

EU-projekt HYDROPOWER EUROPE

ICOLDs Europaklubb har tagit initiativ till och driver det EU-finansierade projektet HYDROPOWER EUROPE:
HYDROPOWER EUROPE is a multi-partner initiative supported by the European Union’s Horizon 2020 Programme with the main objectives:
-To provide a forum for the entire European hydropower community: industry, research, policy makers, end users and academia, active throughout its value-chain;
-To define a Strategic Research and Innovation Agenda and a Strategic Industrial Roadmap for hydropower sector.

Länk till projektets webbsida och möjlighet att registrera dig/din organisation till att få information och ge inspel till forumet finns här Consultation Platform.

Mer information finns på Hydropower Europe.

Havern, Ljungan
Havern, Ljungan
Seitevare, Luleälven
Seitevare, Luleälven
Borga, Fjällsjöälven
Borga, Fjällsjöälven
Krokströmmen, Ljusnan
Krokströmmen, Ljusnan

Young Professionals Forum – YPF

YPF (Young Proffesionals Forum) är ICOLDs mötesplats för yngre i branschen.
I Sverige finns även, inom SwedCOLD, ett nationellt nätverk för yngre som arbetar med dammar och angränsande områden. Nätverket leds av YPF´s ordförande.
I ett framtaget styrdokument finns uppgifter om förväntningarna på YPF-ordföranden. Läs mer om detta här

ICOLD – YPF

YPF (då YEF-Young Engineers Forum) bildades år 2011 i Luzern med syfte att skapa en mötesplats för unga inom ICOLD.
Ett vidare syfte med YPF är också att säkerställa att nya personer intresserar sig för att vilja engagera sig i ICOLD och det arbete som organisationen bedriver.
Inom ICOLD betraktas man som ung (tillhörande YPF:s målgrupp) tills man fyller 40 år.
YPF träffas årligen vid ICOLD:s årsmöten. Därtill finns kontaktgruppen ”YPF-ICOLD (Young Professionals Forum)” på LinkedIn.

Elias Baptista

Ordförande

Gabriella Molinder

SwedCOLDs representant, ansvarig för SwedCOLD-YEF

SwedCOLD – YPF

YPF i Sverige är främst tänkt att fungera som ett nätverk mellan yngre i branschen.
Alla som jobbar i branschen och är yngre än 40 år är välkomna. Studenter på högskola som läser utbildning med relevant inriktning är också välkomna.
Om man vill gå med anmäler man sitt intresse till Gabriella Molinder.

YPF har för närvarande två årliga nätverksträffar som båda infaller dagen innan SwedCOLD:s temadagar. Nätverksträffarna brukar hållas hos något av SwedCOLD:s medlemsföretag och inkluderar vanligtvis presentationer kring olika relevanta teman, rapport från SwedCOLD och ICOLD, diskussioner rörande verksamheten inom SwedCOLD-YPF samt middag och samvaro.
YPF har en medlemslista som administreras av ordförande och revideras löpande. Vid intresse för utskick till medlemslistan kontakta Gabriella Molinder.
På LinkedIn finns även gruppen ” SwedCOLD-YPF (Young Professionals Forum)”.

Omkostnadsbidrag

SwedCOLD delar årligen ut ett omkostnadsbidrag till YPF-medlemmar i Sverige för deltagande vid ICOLD:s årsmöten. Syftet med omkostnadsbidraget är att möjliggöra för yngre i branschen att få ta del av ICOLD:s verksamhet. Juryn som beslutar om omkostnadsbidraget utgörs av SwedCOLD:s ordförande Maria Bartsch samt vice ordförande Per Elvnejd.

Mateja Klun

Ordförande

Gabriella Molinder

SwedCOLDs representant, ansvarig för SwedCOLD-YPF

YPF – presentationer

Unga representanter från Sverige på ICOLD i Wien uppställda i Wiens konserthus. Från vänster: Helena Björkman, Finn Midböe, Per Elvnejd, Caroline Lundberg, Johan Spross, Maja Nordstrand, Jonas Enzell och Kristoffer Hallberg.

Kontakt

Sekreterare

Postadress:
SwedCOLD
c/o Fortum Sverige AB
Att. Finn Midböe
Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad

+46 70 282 80 31
finn.midboe@fortum.com

Besöksadress:
Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad

Sekretariat

Postadress:
SwedCOLD
c/o Ångermanälvens Vattenregleringsföretag
Att. Cecilia Woolford
Box 392
831 25 ÖSTERSUND

 +46 63 15 08 00
swedcold@vattenreglering.se

Besöksadress:
Fritzhemsgatan 1D
832 42 Frösön

Fakturaadress (e-post):

vrf.ekonomi@vattenreglering.se
ref. Woolford

Kontakta oss med din fråga

SwedCOLD

SwedCOLD represents Sweden as a member country in ICOLD (International Commission On Large Dams) and has been a member since 1931. The National Committee is organized with an Executive Committee with an Expert Network closely linked. The Executive Committee has 27 members (Co-opted included) and 19 financing companies.
The Executive Committee appoints members to the Expert Network after request. It is presupposed that members of the Expert Network has experience about dams. Members of the Executive Committee are members of the Expert Network.

SwedCOLDs main objectives are:

 • Contribute to research and development within the dam construction fields.
 • Contribute to the work of ICOLD through participation in technical committees, annual meetings and congresses.
 • Inform about ICOLDs work in Sweden and about other important matters concerning dams.
 • Encourage Swedish representation of papers at ICOLD congresses.

Twice a year SwedCOLD devote to an important theme or topic within their field of interest.

In 1993 some European countries among others Sweden, decided to start an European club, ”The Club for European National Committees of ICOLD”. It was created to provide a forum for exchange of experiences in areas of special interest to Europe; and also to serve as a place where young engineers can meet.

 

EXECUTIVE COMMITTEE – Steering Group

Maria Bartsch

Chairman

+46 10 475 80 25
maria.bartsch@svk.se

Per Elvnejd

Vice chairman

+46 8 677 25 66
per.elvnejd@statkraft.com

Finn Midböe

Secretary

+46 70-282 80 31
finn.midboe@fortum.com

Cecilia Woolford

Secretariat

Gabriella Molinder

YPF-Chairman

+46 10 722 50 00
gabriella.molinder@sweco.se

Invoiceaddress (mail):

vrf.ekonomi@vattenreglering.se
att. Woolford

Lossen, Ljusnan
Lossen, Ljusnan
Stornorrfors, Umeälven
Stornorrfors, Umeälven
Landafors, Ljusnan
Landafors, Ljusnan
Foskvattnet, Indalsälven
Foskvattnet, Indalsälven